Etkinlik Bilgileri

Etkinliğin Amacı:

Bu etkinliğin amacı, lisans düzeyinde öğrenim gören katılımcıların ulusal ve uluslararası düzeyde önceliklendirilmiş çalışma alanları hakkında bilgilendirilmesi, katılımcılara ulusal ve uluslararası düzeydeki destek programları hakkında bilgi verilmesi, akademik düzeyde temel yetkinliklerin kazandırılması ve belirlenen bir araştırma sorusunun çözümüne yönelik proje hazırlama süreci eğitiminin verilmesidir.

Etkinliğin Konusu:

Bu etkinlik katılımcılara iki aşamalı bir eğitim sunacaktır. Eğitimin birinci aşamasında; katılımcılara araştırma sorusu üretebilme, problem çözme sistematiği geliştirebilme, literatür tarama, ulusal ve uluslararası destekler hakkında bilinç sahibi olma becerilerinin kazandırılması hedeflenmektedir. Eğitimin ikinci aşamasında; ise belirlenen araştırma sorununun çözümüne yönelik proje üretme, proje önerisi hazırlama, proje sürecini yönetme ve proje raporlama becerilerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.

Eğitim sonu için belirlenen hedef, katılımcıların TÜBİTAK kapsamındaki bir araştırma projesini (özellikle TÜBİTAK 2209) planlayabilecek, projenin amaç ve kapsamını belirleyebilecek, proje çalışma takvimini, proje bütçesini oluşturabilecek, proje sonuçlarını değerlendirebilecek ve proje sonuç raporunu ve akademik çıktılarını yazabilecek seviyeye gelmeleridir.

Eğitimin başlıca hedefleri:

  • Bilimsel Araştırma Sistematiğini Öğretme
  • Mühendislik Problemlerinin Çözümünde Kullanılacak Yenilikçi Yaklaşımlar Hakkında Bilgi Verme
  • Literatür Tarama ve Bilgi Kaynaklarına Erişim Konusunda Bilgi Sahibi Yapma
  • Ulusal ve Uluslararası Alanda Öncelikli ve İnovatif Teknoloji Konularında Bilgi Verme
  • Ulusal ve Uluslararası Burs ve Hibe Programlarını Tanıtma
  • TÜBİTAK’ı tanıtma, TÜBİTAK Destekleri Hakkında Bilgi Verme
  • Araştırma Problemlerini Projeye Dönüştürme, Proje Yürütme Ve Proje Sonuçlandırma Süreçlerine Yönelik, Teorik ve Uygulamalı Eğitim.

 

Etkinliğin Kapsamı:

Bu etkinlikte, üniversitelerin mühendislik fakültelerinde öğrenim gören lisans öğrencilerine ulusal ve uluslararası öncelikli teknoloji alanlarında farkındalık oluşturulması, araştırma sorusu hazırlama,  proje geliştirme ve proje sürecini yönetme konularında da eğitim verilmesi amaçlanmaktadır.

Bu kapsamda; bilimsel araştırma hipotezini belirleme, araştırma konusu ile ilgili bilimsel literatüre (Google Scholar, ResearchGate, Web of Science) erişebilme, literatürü eleştirel bakış açısıyla tarayabilme, elde edilen verileri değerlendirerek proje fikrine yansıtabilme, araştırma sorusu ve hipotez geliştirerek proje amaç ve hedeflerini gerçekçi bir şekilde oluşturabilme, proje hazırlayabilme ve projenin yazılı sunumu için ilgili yeterliklere sahip olma becerileri gibi kazanımların verilmesi hedeflenmektedir.

Bu etkinliği en önemli hedefi ise katılımcıların TÜBİTAK 2209 desteklerinden yararlanabilmelerinin sağlanmasıdır.

Etkinlik sonunda katılımcılara sertifika verilecektir.